هواپیمای اکراین

عرض تسلیت به تمامی خانواده های داغدار و مردم ایران.