بسیاری از شرکت‌های نوپا بر این اعتقاد هستند که “شرکت یا پروژه نوپا نیازی به مدیریت پروژه ندارد” و یا “وقتی محصول یا پروژه به حد معینی از پیچیدگی رسید به مدیریت پروژه نیاز می‌باشد”. برخی دیگر از استارت‌آپ‌ها معتقدند مدیریت پروژه پیچیدگی‌های اضافی و غیرضروری را به پروژه نوپا تحمیل می‌نماید که موجب افزایش هزینه‌های پروژه خواهد شد.