مدیران محصول، مالکین محصول و مدیران شرکت‌ها در مواجهه با تاخیر در پروژه یا محصول نرم‌افزاری و یا برای سرعت بخشیدن به توسعه آنها به استخدام نیرو روی میآورند. ولی این کار در کوتاه مدت نه تنها تاثیر مثبتی بر روی افزایش سرعت توسعه ندارد بلکه موجب کاهش سرعت توسعه نرم افزار نیز می‌شود. در ادامه درباره جزئیات بیشتر این موضوع بیشتری خواهم داد.