در پست قبل درباره سازمان چابک و تعریف آن و یکی از ابعاد آن نوشتم. حال در این پست ادامه مطلب را تکمیل می‌‌کنم.

 

Organization Agility
Organization Agility