برنامه‌ریزی محصول یکی از مهم‌ترین کارهای یک مدیر پروژه/محصول و مالک محصول (Product Owner) است. با این حال برخی از مدیران به برخی از دلایل از انجام آن سر باز میزنند. در ادامه دلایل این مسئله را بررسی میکنیم.

No plan